AGB's

We love HUNTER AV

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (House of Pet Design GmbH) via de website www.wirliebenhunter.de of www.stylecats.de aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van uw eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing, hierbij afgewezen.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen. 

(2) Alleen al door het desbetreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten via het online winkelmandje onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn gespecificeerd. 

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelmandje:
De goederen die men voor aankoop op het oog heeft, worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" oproepen via de bijbehorende knop in de navigatiebalk en daar op elk gewenst moment wijzigingen in aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een soortgelijke benaming) hebt geklikt en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevuld, worden de bestelgegevens weergegeven in een besteloverzicht.

Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze Online-Shop geleid, ofwel doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe-betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het desbetreffende directe-betalingssysteem, maak dan de dienovereenkomstige selectie of voer daar uw gegevens in. Tot slot worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht op de website van de aanbieder van het directe-betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "Terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door het verzenden van de bestelling via de betreffende knop ("bestellen met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestellen met betalingsverplichting", "betalen" / "nu betalen" of een vergelijkbare aanduiding), verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.
 

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, vindt via e-mail en gedeeltelijk geautomatiseerd plaats. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven, correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gegarandeerd en dat, in het bijzonder, dit niet wordt tegengehouden door SPAM-filters.

§ 3 Speciaal op maat gemaakte goederen

(1) U dient ons de geschikte informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor het op maat maken van de goederen te verstrekken via het online bestelsysteem of per e-mail, ten laatste onmiddellijk na het afsluiten van het contract. Eventuele specificaties die we hebben met betrekking tot bestandsformaten, moeten worden nageleefd.
 
(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens te verzenden waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, naamrechten, merkrechten) of die bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de juridische vertegenwoordiging die in deze samenhang nodig is.
 
(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Speciale overeenkomsten over aangeboden betalingsmethoden

Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betaalmethoden via "PayPal" worden weergegeven onder een knop met het bijbehorende label op onze website en in het online bestelproces. PayPal" kan voor de verwerking van betalingen gebruikmaken van andere betaaldiensten; als er speciale betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, wanneer u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons bent geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van nakoming, bevoegde rechter


(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan en de plaats van jurisdictie is onze statutaire vestigingsplaats, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een publieke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment van de klacht. Dit doet geen afbreuk aan het recht om een zaak aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechtbank.

(3) De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

 1. Identiteit van de verkoper

  House of Pet Design GmbH
  Kirchplatz 7
  D-32791 Lage
  Duitsland
  Telefoon: + 49 (0)5232 9805350
  E-mail: service@wirliebenhunter.de of info@stylecats.de


  Alternatieve geschillenbeslechting::
  De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.

  2. Informatie over het afsluiten van het contract

  De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Afsluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

  3. Contracttaal, contracttekstopslag

  3.1. De contracttaal is Duits.

  3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens met de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch opgeslagen. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

  4. Gedragscodes

  4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op:https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

  5. Essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten

  De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de desbetreffende offerte.

  6. Prijzen en betaalmethodes

  6.1. De prijzen in de desbetreffende offertes, evenals de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen.

  6.2. De ontstane verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig aangegeven knop op onze website of in de desbetreffende offerte, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van het bestelproces en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

  6.3. Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening komen. 

  6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie werd geïnitieerd.

  6.5. De betalingsmethoden die u ter beschikking staan, worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding weergegeven onder een dienovereenkomstig aangeduide knop.

  6.6. Tenzij anders vermeld bij de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract, onmiddellijk opeisbaar.

  7. Leveringsvoorwaarden

  7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding.

  7.2. Als u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een transportbedrijf dat niet door de ondernemer is aangesteld of aan een andere persoon die is de opdracht heeft gekregen om de verzending uit te voeren.

  8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

  De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden en Bepalingen (Deel I).

  Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

  laatste update: 15-01-2024