Widerruf

Annulering

Annuleringsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen).

Annuleringsinformatie

Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of hebt genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van één bestelling en deze uniform wordt, of zal worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen, als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst hebt genomen, mits de goederen worden geleverd als onderdeel van een bestelling voor regelmatige levering over een bepaalde periode.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons, (House of Pet Design GmbH, Kirchplatz 7, 32791 Lage, telefoonnr: +49 (0) 5232 980 53 50, e-mailadres: service@wirliebenhunter.de of info@stylecats.de) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) informeren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan ons of aan LOEWE Logistics & Care GmbH & Co KG, c/o Wir lieben HUNTER, Röntgenstr. 17, 32052 Herford te retourneren of te overhandigen. De termijn is gegarandeerd als u de goederen verzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig was om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Redenen voor uitsluiting of annulering

Het annuleringsrecht is niet van toepassing op contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk aangepast zijn aan de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het annuleringrecht vervalt voortijdig bij contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling na levering is verwijderd;

- voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd. 

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar House of Pet Design GmbH, Kirchplatz 7, 32791 Lage, e-mailadres: service@wirliebenhunter.de of info@stylecats.de:

- Ik/wij (*) anule(e)(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/(*)

  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- Datum